Všeobecné obchodné podmienky

Úvod

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti spoločnosti služby Sídlo: SALON, s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice, prevádzka: SALON - Kadernícke potreby, Pražská 4, 04011 Košice, IČO: 44 877 595 Okresný súd Košice I., Vložka číslo:  24133/V (ďalej len "Predávajúci") a kupujúceho, ktorý je ďalej označovaný ako Kupujúci alebo Spotrebiteľ. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa tieto právne vzťahy neupravené vo VOP Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, riadia sa tieto vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim a ktoré VOP neupravujú Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník"). 

Objednávka

1. Spotrebiteľ  objednáva produkty predávajúceho prostredníctvom internetového obchodného systému na webovom sídle www.salons.sk, písomnou formou: elektronickým objednávkovým systémom a emailom.

2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

3. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

4. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

5. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

6. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky, alebo do 14 dni.
 

Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

2. Vo všeobecnosti je termín dodávky, alebo odberu tovaru od 1 do 90 dní od dátumu overenia objednávky.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia, bude zákazníkovi oznámené.

Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti a to dobierkou u kuriera UPS, alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho na základe vystavenej faktúry, ktorá mu bude zaslaná mailom. Následne bude tento uhradený tovar zaslaný zákaznikovi.

3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4. Cena za prepravu bude vypočítaná individuálne pri ťažších produktoch, ako sú kadernícky nábytok a pod. Zákazník o tejto cene bude informovaný telefonicky, alebo e-mailom.

5. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

  1. vlastnou dopravou - osobný odber na prevádzke predávajúceho
  2. alebo kuriérskou službou UPS. 

5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

6. Všetky produkty profesionálnej vlasovej kozmetiky Sens.Us pri ktorých je nulová cena sú nepredajné a nedajú sa kúpiť cez e-shop. Len na profesionálne použitie.

7. Vyhradzujeme si právo naúčtovať balné vo výške 5,-€ s DPH ak je objednávka v menšej sume ako 100,-€. Ak je objednávka väčšia ako 100,-€ balné, resp. poštovné sa neúčtuje. 

Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie, mechanické poškodenie produktu nebudú akceptované.
Reklamácia v tomto bode 2. musí byť nahlásená  maximálne do 48 hodín našej firme a následne kurierskej spoločnosti. po tomto čase nie je možné reklamovať poškodený tovar.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom, alebo jeho splnomocnencom. 

Odstúpenie od zmluvy 

1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou e-mailom.

3. Kto môže odstúpiť od zmluvy na dialku, kto je spotrebiteľ: Podľa Občianského zákonníka podľa § 52 (4) Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

  1. ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
  2. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
  3. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

  4. Podľa Občianského zákonníka § 52 (4) Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

  1. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  2. zmenila sa cena dodávateľa produktu
  3. vystavená cena produktu bola chybná

4. Ak tovar je hygienicky zabalený / napríklad: strihacie hlavy na strihacie strojčeky a pod../.
 

Záruka a servis 

1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv  stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

5. Záručný list je preukazom práva užívateľa, preto ho spoľahlivo uschovajte. Pri dodržaní spôsobu užívania v súlade s návodom k obsluhe sa na uvedený výrobok vzťahuje záručná doba 12-60 mesiacov - podľa Obch,zákonníka a minimálne 24 mesiacov podľa Občianského zákonníka, zákona č.250/2007 Z.z. a to od dátumu zakúpenia.
Reklamovať tovar môžete a zasielať na adresu prevádzky: 
SALON - Kadernícke potreby, Pražská 4, 04011 Košice

Záruka sa nevzťahuje :  na závady spôsobené vonkajšími podmienkami, ako sú napríklad vonkajšie poškodenia, nesprávna manipulácia, neprimerané násilie a nesprávne použitie, mechanické poškodenie, na závady spôsobené poruchami v elektrickej sieti, nevhodnými prevádzkovými podmienkami, na poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou, alebo bol prevedený zásah do výrobku majiteľom, alebo inou osobou,  na závady, ktoré vznikli tak, že výrobok nebol použitý na účel ku ktorému bol vyrobený a pokiaľ nebol ošetrovaný podľa návodu k obsluhe, na bežné opotrebenie, ktorému sú výrobky a súčiastky vystavené ( otupenie strihacích nástrojov, úbytok uhlíkov motorčekov, zlomený prívodný kábel, poškodená strihacia hlava,… ),  ak boli strojček, fén, kulma na vlasy, žehlička na vlasy, rozoberané inou osobou, alebo porušená plomba.
Záruka na batérie-akumulátory je stanovená cyklami nabitia a vybitia t.j. cca 300-600 cyklov.

 

Záverečné ustanovenia 

1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

6. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

7. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

8. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Názov a adresa orgánu dohľadu.        

Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 055/6220 781 
fax č.: 055/ 6224 547

01.08.2022

LINK NA STIAHNUTIE FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

PREDÁVAJÚCI a prevádzkovateľ:
Sídlo: SALON, s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice,
prevádzka: SALON - Kadernícke potreby, Pražská 4, 04011 Košice
IČO: 44 877 595 Okresný súd Košice I.
Vložka číslo:  24133/V
telefón: 0915 88 13 13
e-mail: salon@salons.sk

web: www.salons.sk

 

SPOTREBITEĽ:  *
Meno a priezvisko: ............................................................
Ulica a číslo: ......................................................................
PSČ a mesto: .....................................................................
Telefón: ..............................................................................
e-mail: ...............................................................................

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na uvedený tovar a súčasne si uplatňujem
právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru a vrátenie nákladov na dopravu tovaru ku mne:

Názov tovaru/ počet/ jednotková cena: *
1. ...............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................... 
3. ...............................................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................................
5. ...............................................................................................................................................

 Uplatňujem si vrátenie čiastky za tovar:.................................. €
a vrátenie nákladov na dopravu: * ................................................€
SPOLU:..................................................€

 POŽADOVANÚ ČIASTKU MI VRÁŤTE: * 
- poštovým poukazom na moju uvedenú adresu
- prevodom na účet (číslo/kód banky alebo IBAN): ...........................................................................

 DOPLŇUJÚCE ÚDAJE:
- Dátum objednania tovaru: ............................
- Číslo objednávky: .......................................
- Číslo faktúry/ zo dňa: .... ................................
- Dátum prevzatia tovaru: ...................... prostredníctvom dopravcu: ..............................................

- Dôvod vrátenia tovaru (nepovinný údaj slúžiaci predávajúcemu na odstraňovanie nedostatkov):........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

SUMARIZÁCIA ZÁSIELKY:  * 
a/ vyplnený formulár Odstúpenia od zmluvy
b/ tovar, ktorý vraciam
c/ originál faktúry, resp. daňový doklad o kúpe
d/ príslušenstvo k tovaru
e/ .....................................
f/ .....................................

 

AK TOVAR NIE JE SÚČASŤOU ZÁSIELKY, SOM SI VEDOMÝ/Á, ŽE PREDÁVAJÚCI NIE JE POVINNÝ MI VRÁTIŤ
PENIAZE DO 14 DNÍ ODO DŇA DORUČENIA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY, DO MOMENTU, POKIAĽ MU NIE JE
DODANÝ TOVAR VRÁTENÝ, ALEBO NEPREUKÁŽEM ZASLANIE TOHTO TOVARU.

Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy som povinný/á zaslať tovar predávajúcemu.

 

Pred vyplnením tohto formulára, prosím, pozrite si Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa
na odstúpenie od zmluvy, podľa ktorého sa vrátenie tovaru uplatňuje a Obchodné
podmienkyktoré sú zverejnené na našom e-shope.

 

- položky označené * sú povinné
- čo sa nehodí prečiarknite, resp. doplňte
- nechajte si kópiu vyplneného a zaslaného formulára
- tovar musíte zabaliť tak, aby počas prepravy nebol akokoľvek poškodený
- tovar vráťte nepoškodený a kompletný, vrátane originálneho balenia, aby sa neznížila jeho hodnota pri 
ďalšom predaji

Pred vyplnením tohto formulára som sa oboznámil/a s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

 Dátum: .................................

  

Podpis spotrebiteľa
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) *

 

01.09.2022

Nakúp ešte za 100,00 € a dopravu máš ZADARMO.